Advokat (H), Partner

Asaf M. Fazal

Asaf M. Fazal har et specialiseret team af dygtige medarbejdere som beskæftiger sig med førelse af principielle retssager og yder rådgivning indenfor store dele af erhvervsretten i både nationale og internationale sager.

 

PROCESADVOKAT OG FORHANDLINGSSPECIALIST

Asaf er en erfaren procesadvokat og har igennem de seneste 20 år opnået betydelig procedureerfaring ved førelse af ganske mange retssager vedrørende erhvervsretlige forhold ved Højesteret, ved Østre- og Vestre landsret, ved Sø- og Handelsretten, ved byretter i hele Danmark og ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Derudover har Asaf i markante sager ført en del forbuds- påbuds- og arrestsager. Asaf har med succes ført en del principielle klagesager for Folketingets Ombudsmand. Asaf er endvidere forhandlingsspecialist med sin tillægsuddannelse fra KU’s masteruddannelse under professor Vibeke Vindeløv i fagene forhandling, konflikthåndtering og konfliktforståelse. Asaf forsøger altid at rådgive sine klienter til alternative måder at løse konflikter, således at mediation tillige bringes i spil, hvor grundig forberedelse og hurtig rådgivning betyder en del, således at alternativ konfliktløsning ikke forspildes. Asaf har tillige med succes anvendt sine forhandlingsmæssige evner til at løse kompliceret sager i forholdet mellem forvaltningsmyndigheder og klienter.

 

ERHVERVSRETLIGE FORHOLD

Inden for erhvervsretten har Asaf en bred erfaring med en særlig niche indenfor notering af vækstvirksomheder på vækstbørser, hvor Asaf yder 360 graders rådgivning der dels omfatter det juridiske og dels det kommercielle. Herudover rådgiver Asaf om virksomhedsoverdragelser (M&A), kapitalmarkedsforhold, selskabsret (herunder bestyrelsesarbejde), start-ups (særligt sporttech og legaltech), fast ejendom, erhvervslejeret, ansættelsesret, IT-kontrakter, persondatabeskyttelse/persondataret, herunder GDPR samt immaterialretlige forhold (alle forhold vedrørende stiftelse, udnyttelse og håndhævelse af IP-rettigheder). Asaf bistår tillige sine klienter med rådgivning indenfor strategiske og økonomiske forhold grundet hans uddannelsesmæssige baggrund. Asaf har et omfattende forretningsnetværk både nationalt og internationalt, hvilket netværk hans klienter ligeledes drager nytte af.

 

FORVALTNINGSRET

Asaf har betydelig erfaring med at løse sager om offentligretlige spørgsmål, herunder særligt forvaltningsloven, offentlighedsloven, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Her rådgives om hjemmelsspørgsmål, fortolkning samt rådgivning i sager, hvor myndigheder er overladt et skøn og i hvilken forbindelse der blandt andet er krav om saglighed og proportionalitet i afgørelserne.

 

SPORTS-, FORENINGS- OG FONDSRET

Derudover beskæftiger Asaf sig med rådgivning indenfor sportsretten, hvor Asaf som tidligere elitesportsudøver indenfor fodbold med sine ca. 300 superliga- og divisionskampe har et særdeles indgående branchekendskab. Asaf rådgiver sportsudøvere, sportsklubber og sportsagenter med juridisk assistance i både indland og udland i forbindelse med ansættelsesforhold, sponsoraftaler, køb- og salg af sportsklubber samt rådgivning indenfor foreningsretten og fondsretten. Der rådgives her blandt andet om etablering af foreninger i Danmark samt stiftelse af fonde med både danske og udenlandske formål.

 

ASAFS RÅDGIVNING

Asaf varetager altid aktivt sine klienters rettigheder og er klienternes rådgiver i alle forhold. Asaf repræsenterer klienterne ved at iagttage klienternes fortrolighed og bevarer også altid sin uafhængighed og integritet. I forbindelse med varetagelse af klienternes opgaver sætter Asaf en dyd i at udvise den nødvendige respekt overfor personer og myndigheder, som han har kontakt med på sine klienters vegne.

 

UDDANNELSE

Asaf har udover advokatuddannelsen opnået møderet for både Højesteret og Landsret. Asaf har suppleret sin advokatuddannelse med en bachelorgrad fra CBS i HA Almen samt fuldført cand.merc.aud. i erhvervsret- og boregnskaber samt ledelsens- informationssystemer. Derudover har Asaf en master på KU under professor Vibeke Vindeløv i fagene forhandling, konflikthåndtering og konfliktforståelse.


Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

Møderet for Højesteret, 2020

Master i faget konfliktmægling, Københavns Universitet, 2010

Master i fagene konfliktforståelse og forhandling, Københavns Universitet, 2009

Møderet for Landsret, 2008

Advokat, 2006

Cand.merc.aud., i ledelsens informationssystemer, CBS, 2006

Advokatfuldmægtig, 2003

Cand.jur., Københavns Universitet, 2003

Cand.merc.aud., i erhvervsret og boregnskaber, CBS, 1994

Bachelor i økonomi (HA), CBS, 1993

Formalia

Asaf M. Fazal

(+45) 4029 1616

af@aumento.dk

 

AM Advokatanpartsselskab (34215561), er organiseret som anpartsselskab og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Asaf M. Fazal er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Asaf M. Fazal har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Pengeinstitut: Jyske Bank

KLAGER

Intern klage

Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte og klage den partner og dermed det advokatfirma i Aumento Advokatfirma, som klienten har indgået aftale med om at yde bistand.

Ekstern klage

Advokaterne hos Aumento er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder De Advokatetiske Regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Såfremt der opstår en tvist om honorar opkrævet af os, eller er der utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan klienten klage over honorarets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk, telefon: 33 96 97 98 eller e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Hvis klienten er forbruger og betingelserne er opfyldt, kan klage også indgives via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særligt relevant, hvis klienten er forbruger med bopæl i en andet EU-land. Klage kan indgives via følgende link: http://ec.europa.eu/odr.

Karriere

Advokat, Partner, Aumento Advokatfirma, 2012-

Advokat, Advokatfirmaet Mortang, 2006-2012

Advokatfuldmægtig, Advokatfirmaet Mortang, 2003-2006

Sprog

Skandinavisk

Engelsk

Urdu

Hindi

Punjabi

Highlights

Specialer

Medlemskaber

Medlem af TAGlaw - international advokatsamarbejde

Det danske Advokatsamfund

Beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen

Udgivelser

Det siger andre
No items found.
No items found.
No items found.

Udgivelser af

Asaf M. Fazal

No items found.