Advokat (H), Partner

Brit Elling

Brit Elling beskæftiger sig med alle dele af familieretten, hvilket dækker over følgende sagstyper:

Separation, skilsmisse og bodeling
Økonomiske opgør mellem ugifte samlevende
Forældremyndighed, bopæl og samvær
Tvangsanbringelser og børnebortførelser
Formueaftaler i ægteskabet herunder ægtepagter
Arv herunder testamenter
International familieret indenfor samme områder

Brit har specialiseret sig i familieretten siden hun blev advokat i 2001. Hun har derfor over 15 års erfaring indenfor området. Endvidere har Brit stor proceserfaring, og hun har møderet for både landsret og Højesteret. Desuden er hun uddannet mediator. Brit indleder almindeligvis sager med et møde, hvor hun rådgiver grundigt om den jura, der gælder indenfor det sagsområde, der er tale om i den pågældende sag, og giver klienten et overblik over de muligheder, der findes i den situation, som klienten befinder sig i. Det er vigtigt at kende regler og rettigheder, før man foretager sig noget, og Brits formål er at strukturere og skabe overblik, og derved ruste klienten til selv at træffe de bedste beslutninger. Brit behandler sine sager individuelt, og hendes rådgivning handler ikke kun om jura, men også om de realiteter, der giver mening for hendes klienter. Brit foretrækker dialog og mindelige løsninger, da det oftest giver de bedste løsninger på den lange bane, men hvis det ikke er muligt med en mindelig løsning, går hun i retten for at opnå det bedst mulige resultat i sagen.

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

Mediator, 2010

Advokat, 2001

Cand.jur. Københavns Universitet, 1992

Formalia

Brit Elling

(+45) 2711 1909

be@aumento.dk

 

Advokatvirksomhed v/Brit Elling (34428891), er organiseret som enkeltmandsvirksomhed og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Brit Elling er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Brit Elling har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Pengeinstitut: Danske Bank

KLAGER

Intern klage

Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte og klage den partner og dermed det advokatfirma i Aumento Advokatfirma, som klienten har indgået aftale med om at yde bistand.

Ekstern klage

Advokaterne hos Aumento er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder De Advokatetiske Regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Såfremt der opstår en tvist om honorar opkrævet af os, eller er der utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan klienten klage over honorarets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk, telefon: 33 96 97 98 eller e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Hvis klienten er forbruger og betingelserne er opfyldt, kan klage også indgives via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særligt relevant, hvis klienten er forbruger med bopæl i en andet EU-land. Klage kan indgives via følgende link: http://ec.europa.eu/odr.

Karriere

Advokatfirmaet Brit Elling, 2014-2017

Advokat og partner, ACTIO advokater, 2012-2014

Advokat, Lund Elmer Sandager, 2002-2012

Sprog

Engelsk

Skandinavisk

Highlights

Specialer

Medlemskaber

Medlem af Danske familieadvokater

Medlem af Foreningen Højesteretsskanken

Det danske Advokatsamfund

Beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen

Udgivelser

Det siger andre
No items found.
No items found.
No items found.

Udgivelser af

Brit Elling

No items found.