Advokat, Partner

Henrik Hjortsholm

Henrik Hjortsholm og et specialiseret team af medarbejdere beskæftiger sig med rådgivning af danske og udenlandske klienter inden for fast ejendom og entrepriseret samt størstedelen af det erhvervsretlige område.

SPECIALIST I FAST EJENDOM

Henrik Hjortsholm startede som partner i Aumento Advokatfirma i 2016 efter at have været senior advokat hos Bruun &Hjejle fra 2010 til 2016.

Henrik fokuserer på at levere rådgivning af høj kvalitet til både danske og udenlandske klienter inden for fast ejendom og entrepriseret, og han bestræber sig på altid at give hans klienter samme niveau af professionalisme og kommerciel og juridisk rådgivning, som de kan forvente fra de helt store kontorer.
Henrik har bred erfaring inden for bl.a. transaktioner af ejendomme og ejendomsselskaber, bolig- og erhvervslejeret, konvertering fra erhverv til beboelse, ejendomsudvikling og nyopførelse af internationale kontrakter – herunder særligt FIDIC-kontrakter onshore og offshore.

For hans rådgivning inden for fast ejendom er Henrik Hjortsholm blevet udnævnt af Legal 500 til ”Head of Real Estate” i Aumento Advokatfirma (Tier 4 i kategorien ”Real Estate”), der ligeledes omtaler Henrik som en erfaren advokat i ejendomstransaktioner.

BRED ERFARING INDEN FOR ERHVERVSRETTEN

Henrik Hjortsholm yder herudover rådgivning om selskabsret, kontraktret samt erhvervsretlig og kommerciel rådgivning inden for størstedelen af det erhvervsretlige område.

Som led i sit virke yder Henrik også bistand i forbindelse med kontrakt- og forligsforhandlinger, sager hos myndighederne samt rets-, voldgifts- og nævnssager.

KOMMERCIEL FORSTÅELSE FOR KLIENTENS BEHOV

Henrik Hjortsholm har en kommercieltilgangsvinkel til klienternes behov – en tilgangsvinkel, der understøttes af hans supplerende bachelor i økonomi og jura fra Handelshøjskolen i Aarhus. Dette giver Henrik en unik profil sammenlignet med mange andre advokater i dette felt, idet Henrik hermed kan yde ekspertrådgivning i krydsfeltet mellem forretning og jura.

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

Advokat, 2010

Cand.jur. Århus Universitet, 2007

HA. jur. i Skat - Handelshøjskolen i Århus, 2004

Formalia

CVR-nr. 37413879

Organiseret som enkeltmandsvirksomhed

Forsikring: HDI Danmark, police nr. 156-08654435-14012

Dækningssum: 50 mio. DKK

Pengeinstitut: Sydbank

Karriere

Advokat og Partner, Aumento Advokatfirma, 2016-

Advokat, Bruun & Hjejle, 2010-2016

Advokatfuldmægtig, Gorrissen Federspiel, 2007-2010

Sprog

Skandinavisk

Engelsk

Highlights

Seneste highlights omfatter blandt andet rådgivningtil og vedrørende:

• Rådgivning i forbindelse med salg afloftsareal i beboelsesejendom med henblik på udvikling og etablering aftagboliger (2021)

• Rådgivning i forbindelse med erhvervelse aferhvervsejendom i Greve (DKK 54 millioner) (2021)

• Rådgivning i forbindelse med erhvervelse afaktiemajoriteten i dansk Superliga-fodboldklub (DKK 43 millioner) (2021)

• Rådgivning i forbindelse med udvikling afejendom beliggende på det centrale Frederiksberg (DKK 20 millioner) (2021)

• Rådgivning i forbindelse med større hotelkædesforhandling af erhvervslejekontrakt til hotelbrug i den centrale del afKøbenhavn (2021)

• Rådgivning i forbindelse med ophør aferhvervslejekontrakt for ejendom med hotellejligheder beliggende i København(2021)

• Genforhandling af større erhvervslejekontraktpå vegne af ejer i Indre By (2021)

• Rådgivning i forbindelse med erhvervelse afmindre ejendomsselskab (DKK 12+ millioner) (2021)

• Rådgivning i forbindelse med erhvervelse afejendomsselskab med tilhørende beboelsesejendom med udvikling af tagetagen tilmulige taglejligheder og dertil rådgivning omkring de eksisterende lejereslejekontrakter (DKK 25 millioner) (2021)

• Rådgivning i forbindelse med erhvervelse afejendomsselskab med en større erhvervsejendom i Brøndby til brug for autocenter(DKK 42 millioner) (2021)

• Rådgivning i forbindelse med erhvervelse afgågadeejendomme i Roskilde via en selskabshandel samt indledende udviklingheraf (DKK 150+ millioner) (2020 - 2021)

• Rådgivning i forbindelse med erhvervelse afhistorisk ejendom til erhvervsudlejning i Nordsjælland (DKK 21+ millioner)(2019 - 2020)

• Rådgivning i forbindelse med flereejendomserhvervelser i Storkøbenhavn, heriblandt erhvervelse af caféejendom iden centrale del af København samt erhvervelse af erhvervsejendom og dertilfornyelse af lejekontrakter for de eksisterende lejere (DKK 49 millioner) (2019- 2020).

• Rådgivning i forbindelse med størreudviklingsprojekt i Tårnby Kommune med henblik på opførelse af ungdomsboliger,hotel og tankstation (DKK 500+ millioner) (2019 - 2020)

• Mindre projekt om betinget grundkøb,udvikling, finansiering, opførelse og salg af rækkehuse i Gladsaxe (DKK 30+millioner) (2019)

• Udvikling af en gågadeejendom i Roskildeinklusive opførelse af taglejligheder og et nyt baghus (75+ millioner) (2018 -)

• Repræsentation af en større nystiftetgrundejerforening i et udviklingsområde i København i forbindelse medetablering, drift og overtagelse af ca. 50.000 m2 fællesarealer (2018 - )

• Køb, udmatrikulering og videresalg afbeboelsesejendom på Frederiksberg til investor med henblik på yderligereudvikling af denne (20+ millioner) (2018 - 2019)

• Rådgivning i forbindelse med overdragelse ogudvikling af flyveplads i omegnen af København med fredede bygninger (2018 -2019)

• Rådgivning i forbindelse med køb viaejendomsudbud i Aarhus Kommune, herunder due diligence og bud (DKK 150+millioner) (2018)

• Rådgivning i forbindelse med salg af mindreindustriejendomme til boligudvikling i Kirkebjerg i Brøndby (DKK 30+ millioner)(2018)

• Udviklingsprojekt med 30.000 etagemeter tilbolig og erhverv i Rødovre (DKK 750+ millioner) (2017 - 2018)

• Genforhandling af en størreerhvervslejekontrakt samt salgsforhandlinger på vegne af ejer i indre København(DKK 20+ millioner) (2018)

• Køb af ejendomsselskab med en størreerhvervsejendom i Greve til brug for bl.a. sundhedshus (DKK 50 millioner) (2017- 2018)

• En række mindre bolig udviklingsprojekter formindre developere (DKK 150+ millioner) (2016 - 2017)

• Etablering af et nyt ejendomsudviklingsselskabherunder samarbejdsaftaler, finansiering mv. som et selvstændigtforretningsområde til en eksisterende arkitekt og ingeniørvirksomhed (2016 -2017)

• Indledende undersøgelser og forhandlinger påen række større ejendomsudviklingsprojekter på mere end 300.000 etagemeter(projektsum på DKK 6+ milliarder) (2016 - 2017)

• En større koncern med erhvervelse af grund iNordsjælland i forbindelse med opførelse/etablering af selskabets nye fabrik ogdomicil (projektsum 250+ millioner) (2017 - 2019)

• Erhvervelse af en gågadeejendom i Roskilde viaen selskabshandel (DKK 35+ millioner) (2017)

• Erhvervelse af en ejendom på det centraleFrederiksberg via en selskabshandel (DKK 45 millioner) (2017)

• Erhvervelse af en gågadeejendom i Roskilde ien aktivhandel samt indledende udvikling heraf (DKK 35+ millioner) (2016)

• Overdragelse af flere prominentestrøgejendomme i København (DKK 700+ millioner) (2016 - 2017)

• En kapitalfond i forbindelse med køb af enstørre ejendom i Kirkebjerg, Brøndby til brug for udvikling af 55.000 m2 boligsamt udvikling af projektet (samlet projektsum DKK 2,2+ milliarder) (2016 -2017)

• En af Danmarks største banker og realkreditinstitutteri forbindelse med et eksisterende
låneengagement til udvikling af fast ejendom(DKK 700+ millioner) (2015)

• En større dansk bank i forbindelse med salg afen erhvervsejendom, som banken havde været nødsaget til at overtage (DKK 120+millioner) (2015)

• En større dansk bank i forbindelse med enlejers fraflytning af et meget stort domicil, som banken havde overtaget iforbindelse med et nødlidende engagement (2015)

• Opstart af et dansk udviklingsselskab,herunder samarbejdsaftaler, finansiering m.v. (2014 - 2016)

• Løbende bistand til et ejendomsselskab iforbindelse med den daglige drift, generalforsamlinger, genudlejninger mv.(2011 - )

• En kommunalt ejet virksomhed i forbindelse medsalg af tre meget store kontorejendomme (DKK 1,2+ milliarder) (2014 - 2015)

• En privat i forbindelse med en tvist omudvikling af rækkehuse på dennes grund (DKK 50+ millioner) (2014 - 2015)

• En dansk velhaver i forbindelse mederhvervelse af en række selvstændige erhvervsejendomme i Jylland samterhvervelse af en ejerandel i et ejendomsudviklingsselskab (DKK 180+ millioner)(2014 - 2015)

• En af Danmarks største virksomheder iforbindelse med enkeltvise frasalg af en lang række småejendomme i hele landetmed blandet erhverv (DKK 100+ millioner) (2014 - 2016)

• En større dansk bank i forbindelse medafhændelse af en nødlidende portefølje på 26 logistikejendomme (DKK 500+millioner) (2013 - 2014)

• En større nystiftet grundejerforening i etudviklingsområde langs havnen i København i forbindelse med etablering, driftog erhvervelse af fællesarealer m.v. (2013 - 2016)

• En større dansk pensionskasse i forbindelsemed køb af et tidligere domicil fra en medicinalvirksomhed (2013)

• Indgåelse af lejekontrakt samt kontraktervedr. opførelse og drift af et hospice (2012 - 2013)

• En større dansk developer i en nyskabende formfor samarbejde mellem en pensionskasse og en developer vedrørendebyggefinansiering, projektudvikling og salg af et større boligprojekt påTeglholmen i København (DKK 500+ millioner) (2012 - 2014)

• Entreprisekontrakter og tvister i forbindelsemed kraftværker, stærkstrømskabler, offshore boreplatforme og installationervedrørende vind, olie og gas. Ofte med udgangspunkt i FIDIC kontrakter (2012 -2016)

• En fond vedrørende separate salg af en rækkemindre ejendomme og grunde (DKK 100+ millioner) (2011 - 2012)

• En af Danmarks største virksomheder vedrørendeseparate køb af en række mindre virksomheder (DKK 100+ millioner) (2011 - 2012)

• En bank om salg af en række sammenhængendegrunde til brug for udstykning og opførelse af et beboelsesområde samt løsningaf komplekse tinglysningsforhold (DKK 50+ millioner) (2011)

• En fond om køb af enerhvervsejendomsportefølje (DKK 600+ millioner) (2011)

• En tvist med lejerne vedrørende vedligeholdelsesforpligtelseri en række prominente erhvervsejendomme beliggende på den øvre del af Strøget iKøbenhavn (DKK 20+ millioner) (2011 - 2016)

• Køb af en række prominente ejendommebeliggende på den øvre del af Strøget i København (DKK 600+ millioner) (2010 -2011).

• En dansk pensionskasse i forbindelse medforberedelsen af et potentielt salg af dens ejendomsportefølje (DKK 2-3milliarder) (2010)

Specialer

Ejendomstransaktioner

Ejendomsselskabstransaktioner

Bolig- og erhvervslejeret

Ejendomsudvikling

Konvertering fra erhverv til beboelse

FIDIC-kontrakter onshore og offshore

Kontrakt- og forligsforhandlinger

Rets-, voldgifts- og nævnssager.

Medlemskaber

Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Medlem af Danske Ejendomsadvokater

Medlem af Københavns Advokatforening

Medlem af Foreningen for Arealer og Rettigheder i Danmark

Byens Netværk

Den danske korrespondent for International Construction Law Review (ICLR)

Det siger andre
No items found.
No items found.
No items found.

Udgivelser af

Henrik Hjortsholm

No items found.