Advokat (H), Partner

Irene Wittrup

Irene er specialiseret i at rådgive danske og udenlandske klienter om alle aspekter af entrepriseretten og ejendomsudviklingsprojekter

Irene rådgiver ligeledes om dansk fondslovgivning og rådgiver internationale fonde og ejendomsbesiddere.

I mere end 35 år har Irene været specialiseret i byggeriets retsforhold, og har rådgivet bygherrer, entreprenører, arkitekter og ingeniører gennem hele byggeprocessen, fra ejendommens anskaffelse gennem udbud og kontraktskrivning og under byggeriets gang, ligesom hun har bistået i rets- eller voldgiftssager i de tilfælde, hvor en tvist har været uundgåelig.

Irene har ført et betydeligt antal retssager og repræsenteret klienter i et endnu større antal voldgiftssager og har undervist på adskillige kurser indenfor entrepriseretten.

Gennem mange års medlemskab af fondsbestyrelser har Irene opnået omfattende kendskab til dansk og international fondsret. Hun rådgiver selskaber og fonde om selskaber og ejendomsbesiddelser i udlandet.

Irenes hovedmål ved enhver rådgivning, er at løse problemerne på en så simpel og ukompliceret måde som muligt.

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

Tresproglig korrespondent i engelsk, tysk og spansk, 1970

Cand. Jur. Københavns Universitet, 1975

Advokat, 1978

Møderet for Højesteret, 1982

Formalia

Irene Wittrup

(+45) 5356 1600

iw@aumento.dk

 

Irene Wittrup Advokatanpartsselskab (14414479), er organiseret som anpartsselskab og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Irene Wittrup er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Irene Wittrup har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Pengeinstitut: Sydbank

KLAGER

Intern klage

Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte og klage den partner og dermed det advokatfirma i Aumento Advokatfirma, som klienten har indgået aftale med om at yde bistand.

Ekstern klage

Advokaterne hos Aumento er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder De Advokatetiske Regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Såfremt der opstår en tvist om honorar opkrævet af os, eller er der utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan klienten klage over honorarets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk, telefon: 33 96 97 98 eller e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Hvis klienten er forbruger og betingelserne er opfyldt, kan klage også indgives via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særligt relevant, hvis klienten er forbruger med bopæl i en andet EU-land. Klage kan indgives via følgende link: http://ec.europa.eu/odr.

Karriere

1982 partner i Saltorp, Hald og Andersen, som gennem en række fusioner blev til Bech-Bruun indtil 2011

Sprog

Engelsk

Tysk

Fransk

Skandinavisk

Kendskab til italiensk og spansk

Highlights

Specialer

Bestyrelsesarbejde og fondsbestyrelsesarbejde

Medlemskaber

Dansk selskab for byggeret

Medstifter af Dansk selskab for miljøret

Medlem af bestyrelsen i NOJ Fonden

Medlem af bestyrelsen i Holkegårdfonden

Medlem af bestyrelsen i Udviklingskontoret A/S

Konsulent for Aage V Jensen Family Foundation

Det danske Advokatsamfund

Beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen

Udgivelser

Det siger andre
No items found.
No items found.
No items found.

Udgivelser af

Irene Wittrup

No items found.