Advokat (L), Partner

Mette Stendahl Plomgaard

Mette Stendahl Plomgaard beskæftiger sig primært med familieret, d.v.s. alle spørgsmål omkring samlivsophævelse og skilsmisse, herunder forældremyndighed, bopæl, samvær og bodeling.

Dette kan typisk dreje sig om:

Deltagelse i møder i Familieretshuset
Deltagelse i retsmægling
Møde i retten
Udarbejdelse af bodelingsoverenskomster og formueopgørelse
Rådgivning om værdiansættelse og opgørelse af pensionsordninger
Rådgivning om værdiansættelse og salg af fast ejendom og andelsbolig
Udarbejdelse af ægtepagt, fogedforretninger om udlevering af indbo
Gennemførelse af samvær m.v. samt møde i skifteretten om deling af fællesbo

Ingen sager er helt ens. Mette Stendahl Plomgaard har solid forhandlingsmæssig erfaring og fokuserer altid på at opnå den bedst mulige løsning for klienten. Det kan være som et samlet forlig eller som en dom.

Derudover beskæftiger Mette Stendahl Plomgaard sig med straffesager og sager om tvangsanbringelse af børn. Der lægges vægt på, at klienten i disse sager har en advokat ved sin side, som kan støtte og vejlede igennem en ofte meget belastende proces.

Mette Stendahl Plomgaard har derfor stor processuel erfaring og møderet for landsretten.

Udover familieret har Mette Stendahl Plomgaard et nicheområde indenfor forskningskontrakter. Det drejer sig om kontrakter, som virksomheder indgår med forskningsinstitutioner om forskningssamarbejde og klinisk afprøvning af eksempelvis lægemidler eller udstyr.

Mette Stendahl Plomgaard bistår Region Hovedstaden og Københavns Universitet med disse sagstyper.

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

Møderet for landsret, 2012

Advokat, 2006

Cand. jur. fra Århus Universitet, 1993

Eksamen i fransk fra L’institut Catholique i Paris, 1986

Formalia

Mette Stendahl Plomgaard

(+45) 2065 9010

msp@aumento.dk

 

Mette Stendahl Plomgaard (30633164), er organiseret som enkeltmandsvirksomhed og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Mette Stendahl Plomgaard er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Mette Stendahl Plomgaard har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Pengeinstitut: Danske Bank

KLAGER

Intern klage

Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte og klage den partner og dermed det advokatfirma i Aumento Advokatfirma, som klienten har indgået aftale med om at yde bistand.

Ekstern klage

Advokaterne hos Aumento er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder De Advokatetiske Regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Såfremt der opstår en tvist om honorar opkrævet af os, eller er der utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan klienten klage over honorarets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk, telefon: 33 96 97 98 eller e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Hvis klienten er forbruger og betingelserne er opfyldt, kan klage også indgives via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særligt relevant, hvis klienten er forbruger med bopæl i en andet EU-land. Klage kan indgives via følgende link: http://ec.europa.eu/odr.

Karriere

Selvstændig advokat siden, 2007

Ansat advokat hos Eversheds Advokatfirma, 2006-2007

In house jurist i universitetsgruppens teknologioverførselsenhed, 2002-2004

Virksomhedsjurist i Tele2 A/S, 1997-2001

Sprog

Engelsk

Fransk

Highlights

Specialer

Medlemskaber

Medlem af Advisory Board i virksomheden "Social Respons"

Frivillig rådgiver i Københavnske Advokaters Retshjælp

Det danske Advokatsamfund

Beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen

Udgivelser

Det siger andre
No items found.
No items found.
No items found.

Udgivelser af

Mette Stendahl Plomgaard

No items found.