Advokat (H), Partner

Mikael Delin

Mikael Delin beskæftiger sig primært med tvister vedrørende entreprise og forsikring og har gennem de sidste 20 år opbygget en omfattende procedureerfaring.

En stor del af Mikaels sagsportefølje består af rets- og voldgiftssager vedrørende tekniske rådgiveres ansvar, samt mangels- og forsinkelseskrav i forbindelse med byggeri og anlægsopgaver.
Endvidere bistår Mikael bygherrer, entreprenører og rådgivere i forbindelse med forhandling og indgåelse af entreprise- og rådgiveraftaler.

Mikael fører også regressager på vegne af både danske og udenlandske forsikringsselskaber i en række forskelligartede skadessager, herunder produktansvarssager, ligesom han ofte håndterer mangelsager i kølvandet af ejendomsoverdragelser.

I kraft af sin retssagserfaring og sin svenske baggrund er Mikael endvidere efterspurgt som rådgiver for svenske virksomheder, som er blevet involveret i kommercielle tvister i Danmark.
Mikael lader sig også udpege som voldgiftsdommer.

Endelig rådgiver Mikael om forsikringsregulatoriske forhold og om rejsegarantifonden.

Mikael har siden 2009 været udpeget som censor ved retssagsprøven i forbindelse med advokatuddannelsen, og han har siden 2014 været beskikket censor på de juridiske kandidatuddannelser.

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

Møderet for Højesteret, 2010

Cand. Jur., Københavns Universitet, 2008

Møderet for Landsret, 2005

HD 1. del, 2002

Advokatbeskikkelse, 2002

Jur. Kand. Göteborgs Universitet, 1999

Formalia

Mikael Delin

(+45) 2999 3087

md@aumento.dk

 

Advokat Mikael Delin (41225881), er organiseret som enkeltmandsvirksomhed og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Mikael Delin er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Mikael Delin har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Pengeinstitut: Nordjyske Bank

KLAGER

Intern klage

Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte og klage den partner og dermed det advokatfirma i Aumento Advokatfirma, som klienten har indgået aftale med om at yde bistand.

Ekstern klage

Advokaterne hos Aumento er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder De Advokatetiske Regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Såfremt der opstår en tvist om honorar opkrævet af os, eller er der utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan klienten klage over honorarets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk, telefon: 33 96 97 98 eller e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Hvis klienten er forbruger og betingelserne er opfyldt, kan klage også indgives via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særligt relevant, hvis klienten er forbruger med bopæl i en andet EU-land. Klage kan indgives via følgende link: http://ec.europa.eu/odr.

Karriere

Partner, Aumento, 2020-

Beskikket censor på jurauddannelserne, 2014-

Beskikket censor på advokateksamens retssagsprøve, 2009-

Senioradvokat, Plesner, 2009-2020

Advokat, Plesner, 2002-2009

Advokatfuldmægtig, Plesner Svane Grønborg, 1999-2002

Sprog

Svensk

Dansk

Norsk

Engelsk

Highlights

Seneste væsentlige sager:

• ICC Voldgiftskendelse december 2017 (utrykt). Repræsenterede en underentreprenør, som fik medhold i betaling for ekstraarbejder i forbindelse med etablering af slidsvægge ved udgravning for stationer til Cityringen

• TBB 2017.612 VBA. Repræsenterede et ingeniørfirma, som blev frifundet for projekteringsfejl, da kravet var forældet, idet de tekniske drøftelser, der havde været om kravet, ikke kunne karakteriseres som forligsforhandlinger, der kunne suspendere forældelsesfristen.

• TBB 2017.286 VBA. Repræsenterede en facadeentreprenør og fik reduceret bygherrens krav fra kr. 73 mio. til kr. 6 mio. i anledning af at facadeelementer havde en lavere isoleringsværdi end aftalt og ikke opfyldte bygningsreglementets krav. Offergrænseprincippet indebar ikke, at der kunne ydes erstatning op til offergrænsen, og erstatningen blev fastsat under hensyntagen til det årlige merenergiforbrug.

-Vestre Landsrets dom af 23. marts 2020 (utrykt). Repræsenterede et arkitektfirma over for en entreprenør i en sag, hvor entreprenøren i en tidligere voldgiftssag var blevet holdt erstatningsansvarlig for både udførelses- og projekteringsfejl, og herefter gjorde et regreskrav på kr. 5,8 mio. gældende mod arkitektfirmaet. Arkitekten blev frifundet, da der ikke fra entreprenørens side var godtgjort, at udbedringsomkostningerne vedrørende udførelsesfejlene var blevet fordyret som følge af projekteringsfejlene, og der var ikke tilvejebragt noget grundlag, som muliggjorde en fordeling af årsagerne til fejl/skader på henholdsvis udførelse og projektering.

• TBB 2016.823 VBA. Repræsenterede en entreprenør over for bygherre, og fik medhold i at enhedspriser skulle prisreguleres trods aftale om, at de skulle gælde ubegrænset uanset mængder, og i et krav på kr. 1 mio. vedrørende erstatning for mistet avance grundet en delvis annullering af entreprisen efter en konkret fortolkning af parternes aftale.

• VBA Kendelse af 1. juli 2016 (utrykt). Repræsenterede et ingeniørfirma, som var mødt med et krav grundet påstået fejlprojektering af efterisolering af etageadskillelse. På trods af skønserklæring, der støttede bygherren, blev ingeniørfirmaet frifundet, da skønsmanden ikke kunne redegøre for, hvad der nærmere skulle fremgå af de SBI-anvisninger, som han mente støttede hans vurdering af at isolering som sket var forbundet med risiko for fugtdannelse.

• VBA kendelse af 28. juni 2016 (utrykt). Repræsenterede en totalrådgiver i en sag anlagt af en bygherren mod hovedentreprenøren og totalrådgiveren med påstand om betaling af kr. 12,2 mio. for fugtskader i en tagkonstruktion på et plejehjem under opførelse. Skønsmændene fandt, at flere projekterede forhold var i strid med god projekteringsskik, uden at de dog kunne henvise til teknisk litteratur, Erfa-blade, anvisninger eller lignende, hvor dette fremgik. Da skønsmændenes opfattelse var udokumenteret, tiltrådte Voldgiftsretten, at det ikke var  godtgjort, at den projekterede konstruktion var i strid med god projekteringsskik, og totalrådgiveren blev frifundet.

• VBA kendelse af 23. marts 2016 (utrykt). Repræsenterede et arkitektfirma over for en bygherres krav vedrørende vandindtrængning og fugtskader efter facaderenovering. Voldgiftsretten frifandt arkitektfirmaet under henvisning til at kravet var forældet, da bygherren tidligere end tre år før sagens anlæg burde have kendskab til muligheden for at rejse erstatningskrav ikke alene mod entreprenøren men også mod arkitektfirmaet, uanset at der løbende i perioden var foretaget flere udbedringer af udførelsesfejl efter anbefaling fra arkitektfirmaet.

• TBB 2015.635 VBA. Repræsenterede ingeniørfirma, som blev frifundet for et erstatningskrav på kr. 1,3 mio. i anledning af påstået fejlprojektering af efterfundering af etageejendomme på Islands Brygge, da en del af efterfunderingen ikke var udført som projekteret, og ingeniørfirmaets fejl derfor var uden betydning for forløbet, og da det ikke ved syn og skøn var godtgjort, at en anden del af efterfunderingen, som var udført som projekteret, havde forårsaget de konstaterede skader.

• KFE 2015.104 VBA. Repræsenterede arkitekt, som blev frifundet for erstatningskrav på knap kr. 1 mio. i anledning af projektering af skotrender på Kanonbådsskurene på Christianshavn, uanset at skønsmanden mente at de var udformet i strid med god projekteringsskik, da skønsmandens opfattelse ikke var baseret på tilgængelig teknisk litteratur.

• Københavns Byrets dom af 13. maj 2015 (utrykt). Repræsenterede arkitektfirma, der havde overtaget byggeledelsen af en entreprise i udførelsesfasen, hvorefter der var sket væsentlige budgetoverskridelser, og bygherren krævede kr. 2,3 mio. i erstatning. Arkitektfirmaet blev frifundet, da retten grundet en række konkrete omstændigheder ikke fandt at arkitektfirmaet havde handlet ansvarspådragende ved ikke at indhente bygherrens godkendelse til de pågældende udgifter.

• TBB 2014.223 V. Repræsenterede ingeniørfirma, som blev frifundet bygherrens krav på kr. 1 mio. for i anledning af påståede mangler ved et projektvedrørende dimensionering af en etageadskillelse.

• U 2014.2042 H (U 2013.1195 Ø). Repræsenterede totalrådgiver mod bygherrens entrepriseforsikringsselskab, og fik medhold i at forsikringsselskabet var bundet af voldgiftsklausul, selvom forsikringsselskabet gjorde et ansvar gældende ud fra retsbrudssynspunkter, og sagen blev derfor afvist fra domstolene.

• Retten i Glostrups dom af 28. november 2014 (utrykt). Repræsenterede ingeniørfirma, som blev frifundet for bygherrens krav på kr. 1 mio. i anledning af fugt og vandskader efter facaderenovering, da bygherren på baggrund af ensidigt indhentede erklæringer ikke havde godtgjort en årsagssammenhæng mellem vandindtrængning og den foretagne skimmesanering.

• VBA - Skriftlig tilkendegivelse af 7. maj 2014 (utrykt). Repræsenterede totalrådgiver, som var blevet mødt med et krav på kr. 2,5 mio. som følge af tæringsskader i et nyetableret brugsvandssystem. Totalrådgiveren ville blive frifundet, da voldgiftsretten ikke fandt at de henvendelser og møder, der havde været om tæringsskaderne, ikke kunne sidestilles med en reklamation, hvorfor der var reklameret for sent i forbindelse med klageskrift 3 år efter skaderne blev opdaget.

• U 2012.3143 V. Repræsenterede bygningssagkyndig som blev frifundet for erstatningsansvar selvom forekomst af PUR-skum som understrygningsmateriale alene var karakteriseret med K1.

• TBB 2011.544 VBA. Repræsenterede totalrådgiver, som blev frifundet for projekteringsansvar for defekt murværk, uagtet at skønsmanden havde peget på projekteringen som hovedårsag.

• KFE 2010.241 VBA. Repræsenterede rådgivende ingeniør, som blev frifundet for erstatningskrav på kr. 8 mio. som følge af mangler ved vækstlag i slammineraliseringsanlæg, idet voldgiftsretten ikke fandt at der var begået tilsynsfejl, og anden rådgiver havde foretaget projekteringen.

• FED 2008.218Ø. Repræsenterede energimærkekonsulent, som blev frifundet for erstatningsansvar, da køberne ikke havde lidt et økonomisk tab på grund af fejlen i energimærket.

- FED 2010.56 Ø, FED 2009.90 V, FED 2009.1 Ø, FED 2007.210 Ø. Repræsenterede arbejdsgivere og fik medhold i, at de ikke var erstatningsansvarlige for medarbejderes tilskadekomst.

Specialer

Medlemskaber

Medlem af det Danske Selskab for Byggeret

Øresundsadvokater

Procedureadvokater

Medlem af Københavns Advokatforening

Dansk forening for Voldgift

Det danske Advokatsamfund

Beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen

Udgivelser

Det siger andre
No items found.
No items found.
No items found.

Udgivelser af

Mikael Delin

No items found.