Advokat (H), Partner

Nikolaj Kjær

Nikolaj Kjær har beskæftiget sig med erhvervsrådgivning for mellemstore virksomheder, og Nikolaj Kjær har siddet i flere selskabsbestyrelser.

Endvidere har Nikolaj Kjær varetaget en lang række civile retssager og Nikolaj Kjær opnåede møderet for landsretterne i 2013 samt møderet for Højesteret i 2018. Nikolaj Kjær har oparbejdet en bred proceserfaring, der gør ham i stand til at varetage klientens interesser på en effektiv og tryghedsskabende måde.

Derudover har Nikolaj Kjær specialiseret sig inden for lejeretten - både erhverv og bolig - ligesom Nikolaj Kjær har bistået med ejendomsretlige due diligence opgaver med en række større ejendomstransaktioner.

Endelig yder Nikolaj Kjær rådgivning inden for størstedelen af privatretten, herunder familie- og arveret, f.eks. i forbindelse med ægtefælleskifter, udarbejdelse af ægtepagter og testamenter samt dødsbobehandling, og Nikolaj Kjær er medlem af Danske Arveretsadvokater.

Nikolaj Kjær yder en personlig og resultatskabende rådgivning med fokus på klientens ønsker og behov.

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

Advokat, 2011

Cand.jur., Københavns Universitet, 2008

HA (jur.), CBS, 2004

Formalia

Nikolaj Kjær

(+45) 2873 3000

nk@aumento.dk

 

Liebst & Kjær Advokatpartnerselskab (39197545), er organiseret som partnerselskab og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Nikolaj Kjær er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Nikolaj Kjær har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Pengeinstitut: Nykredit

KLAGER

Intern klage

Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte og klage den partner og dermed det advokatfirma i Aumento Advokatfirma, som klienten har indgået aftale med om at yde bistand.

Ekstern klage

Advokaterne hos Aumento er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder De Advokatetiske Regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Såfremt der opstår en tvist om honorar opkrævet af os, eller er der utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan klienten klage over honorarets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk, telefon: 33 96 97 98 eller e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Hvis klienten er forbruger og betingelserne er opfyldt, kan klage også indgives via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særligt relevant, hvis klienten er forbruger med bopæl i en andet EU-land. Klage kan indgives via følgende link: http://ec.europa.eu/odr.

Karriere

Advokat, Lønberg & Leth Christensen, 2011-2016

Advokat, Arnfred Advokater, 2011

Advokatfuldmægtig, Arnfred Advokater, 2008-2011

Sprog

Engelsk

Skandinaviske sprog

Highlights

Offentliggjorte afgørelser

Nikolaj Kjær har ført flere sager for by- og landsret, der har resulteret i offentliggørelse af afgørelserne, senest Ugeskrift for Retsvæsen 2018, side 3398 Ø om erstatning og forholdsmæssigt afslag i forbindelse med arealmangler på fast ejendom.

Specialer

Medlemskaber

Medlem af Danske Arveretsadvokater

Medlem af bestyrelsen, WRP-Invest A/S

Medlem af bestyrelsen, Gallery Junior A/S

Det danske Advokatsamfund

Beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen

Udgivelser

Det siger andre
Jeg vil gerne på det stærkeste anbefale advokat Nikolaj Kjær. Efter at have fået hans råd og assistance i min sag i først huslejenævnet og siden ankeinstansen, har han sikret mig en fair, superprofessionel og sikker behandling - der tilmed sikrede, at vi vandt vores sag. Tusind tak.

Connie Hansen

Anbefaling af advokat - Nikolaj Kjær

I have been more than pleased having Nikolaj Kjær as my lawyer. At any time, I would recommend him as a professional dedicated lawyer with the focus on the objective

Søren Dalhoff

Anbefaling af advokat - Nikolaj Kjær

Jeg har benyttet mig af Nikolaj Kjær de sidste par år i forbindelse med købet af en lejlighed, hvor der var skjulte fejl og mangler som ikke var oplyst før købet. Sagen endte i Landsretten hvor Nikolaj formåede at vinde sagen for mig. Det har været et godt og informativt forløb, stor tak til Nikolaj og hans proaktive arbejdsgang. Han har været villig til at forklare forløbet løbende efter aftale.

Patrick Pedersen

Anbefaling af advokat - Nikolaj Kjær

No items found.
Jeg vil gerne på det stærkeste anbefale advokat Nikolaj Kjær. Efter at have fået hans råd og assistance i min sag i først huslejenævnet og siden ankeinstansen, har han sikret mig en fair, superprofessionel og sikker behandling - der tilmed sikrede, at vi vandt vores sag. Tusind tak.

Connie Hansen

Anbefaling af advokat - Nikolaj Kjær

I have been more than pleased having Nikolaj Kjær as my lawyer. At any time, I would recommend him as a professional dedicated lawyer with the focus on the objective

Søren Dalhoff

Anbefaling af advokat - Nikolaj Kjær

Jeg har benyttet mig af Nikolaj Kjær de sidste par år i forbindelse med købet af en lejlighed, hvor der var skjulte fejl og mangler som ikke var oplyst før købet. Sagen endte i Landsretten hvor Nikolaj formåede at vinde sagen for mig. Det har været et godt og informativt forløb, stor tak til Nikolaj og hans proaktive arbejdsgang. Han har været villig til at forklare forløbet løbende efter aftale.

Patrick Pedersen

Anbefaling af advokat - Nikolaj Kjær

Udgivelser af

Nikolaj Kjær

No items found.