Advokat (H), Partner

Peter Fredslund

Peter Fredslund beskæftiger sig navnlig med erhvervsretten og entrepriseretten.

Inden for erhvervsretten har han særligt fokus på den rådgivning, der omgiver de små og mellemstore virksomheder, herunder i relation til selskabsstiftelse, ejeraftaler, køb og salg af virksomheder, fusioner og spaltninger, , ansættelse og afskedigelse, samarbejdsaftaler, rekonstruktion af nødlidende virksomheder og køb, salg og leje af fast ejendom.

Peter Fredslund har desuden en særlig ekspertise inden for restaurationsområdet, hvor han er fast advokat for en række førende aktører, som han bistår med bl.a. køb, salg, finansiering og bevilling.

Inden for entrepriseområdet rådgiver Peter Fredslund om såvel forløbet omkring aftaleindgåelsen, som om ansvaret ved mangler, herunder rådgiveransvar. Klienterne tæller såvel bygherrer som entreprenører og de tekniske rådgivere.

Derudover fører Peter Fredslund rets- og voldgiftssager inden for et bredt spektrum af emner med udspring i de ovenfor nævnte.

Peter Fredslund lægger vægt at yde en rådgivning, der "når hele vejen rundt" og er ofte sparringspartner for f.eks. ejerledere og iværksættere på emner som ikke er strengt juridiske, men som også har taktiske og strategiske dimensioner.

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

Møderet for Højesteret, 2013

Møderet for Landsret, 2008

Advokat, 2005

Advokatfuldmægtig, 2002

Cand.jur. Københavns Universitet og Southampton Solent University, 2002

Formalia

Peter Fredslund

(+45) 2280 7356

pf@aumento.dk

Advokatanpartsselskabet Peter Fredslund (32277152), er organiseret som anpartsselskab og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

Advokat Peter Fredslund er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Peter Fredslund har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Pengeinstitut: Nykredit Bank

KLAGER

Intern klage

Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte og klage den partner og dermed det advokatfirma i Aumento Advokatfirma, som klienten har indgået aftale med om at yde bistand.

Ekstern klage

Advokaterne hos Aumento er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder De Advokatetiske Regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Såfremt der opstår en tvist om honorar opkrævet af os, eller er der utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan klienten klage over honorarets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk, telefon: 33 96 97 98 eller e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Hvis klienten er forbruger og betingelserne er opfyldt, kan klage også indgives via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særligt relevant, hvis klienten er forbruger med bopæl i en andet EU-land. Klage kan indgives via følgende link: http://ec.europa.eu/odr.

Karriere

Det Danske selskab for byggeret

Foreningen Procedureadvokater

Frivillig rådgiver i Københavnske Advokaters Retshjælp siden 2005

Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Sprog

Skandinavisk

Engelsk

Highlights

Specialer

Medlemskaber

Beskikket censor på jurauddannelsen på Københavns Universitet

Beskikket censor på advokateksamens retssagsprøve (udpeget af Justitsministeriet)

Medlem af bestyrelsen (formand), Causa Consulting A/S

Medlem af bestyrelsen (formand), Blueprint Learning ApS

Det danske Advokatsamfund

Beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen

Arbejdsområder

No items found.

Udgivelser

Det siger andre
No items found.
No items found.
No items found.

Udgivelser af

Peter Fredslund

No items found.