Advokat, Partner

Pia L. Nielsen

Pia L. Nielsen er specialiseret indenfor miljøret i bred forstand – med særlig ekspertise indenfor spørgsmål så som spildevandsforsyning, klimatilpasning, vandforsyning, el- og fjernvarme, ekspropriation, kemikalielovgivningen, jordforurening, affaldshåndtering, miljøansvar og virksomhedsgodkendelser. Pia L. Nielsen har derudover speciale i sager indenfor planlovgivningen, ledningsret og naturbeskyttelse i sit mangeårige virke som privat praktiserende advokat og som jurist i Miljøministeriet.

Pia L. Nielsen har omfattende erfaring medrådgivning af forsyninger og kommuner om miljølovgivningen og de offentligretlige regelsæt, som er kommunernes og forsyningernes administrationsgrundlag. Pia L. Nielsen er herudover rådgiver for Det nationale Netværk for Klimatilpasning, der er et netværk særligt for kommuner og forsyninger i indsatsen for at imødegå effekten af klimaforandringer.

Pia L. Nielsen har herudover særlig ekspertise inden for rådgivning af bygherrer og entreprenører om entrepriseret og planret – og rådgiver også i den forbindelse bygherrer og entreprenører om miljøretlige forhold.

Udover at skrive artikler til fagblade og være en erfaren underviser og foredragsholder inden for sine specialer, så er Pia L. Nielsen også forfatter og faglig redaktør til bogen "Drift afrenseanlæg - Miljøforståelse, myndighed og ledelse". Pia L. Nielsenarbejder endvidere som underviser, kursusleder og eksaminator på den særligeuddannelse for ledere af forsyningsvirksomhedernes renseanlæg. Et arbejde som Pia L. Nielsen har været engageret i siden 1998.

Det er Pia L. Nielsens erklæret mål at yde en så ligefrem og løsningsorienteret rådgivning som muligt i et forståeligt og brugbart format, der direkte kan anvendes af klienterne. For Pia handler rådgivningsopgaven i særlig grad om at få sikret klienternes interesser og deres pengepung, men også at der drages nytte af de erfaringer, som sagerne ofte giver anledning til i form af optimering af kommunikation og/eller processer hos klienterne.

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

Advokat, 2008

Advokatfuldmægtig, 2006-2008

Cand.jur. Københavns Universitet, 1992

Formalia

Pia L. Nielsen

(+45) 3152 2526

pln@aumento.dk

 

Envir Advokatfirma (39151618), er organiseret som enkeltmandsvirksomhed og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Pia L. Nielsen er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Pia L. Nielsen har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Pengeinstitut: Nykredit

KLAGER

Intern klage

Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte og klage den partner og dermed det advokatfirma i Aumento Advokatfirma, som klienten har indgået aftale med om at yde bistand.

Ekstern klage

Advokaterne hos Aumento er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder De Advokatetiske Regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Såfremt der opstår en tvist om honorar opkrævet af os, eller er der utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan klienten klage over honorarets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk, telefon: 33 96 97 98 eller e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Hvis klienten er forbruger og betingelserne er opfyldt, kan klage også indgives via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særligt relevant, hvis klienten er forbruger med bopæl i en andet EU-land. Klage kan indgives via følgende link: http://ec.europa.eu/odr.

Karriere

Advokat og partner hos Aumento Advokatfirma, 2017-2018

Advokat og partner hos WSCO, 2017-2018

Advokat hos Molt Wengel Advokatpartnerselskab, 2011-2017

Member of the Seeril Council, IBA, 2014-2019

Chair of the Water Committee and member of the Seeril Council, IBA, 2011-2013

Vicechair of the Water Committee, IBA, 2009-2011

Advokatfuldmægtig og advokat hos Lett Advokatfirma, 2006-2011

Jurist/senior Advisor, Miljøstyrelsen, 1997-2006

Bestyrelsesmedlem hos DJØF, Overenskomstforeningen, 1995-2002

Jurist, Socialministeriet, 1992-1997

Frivillig rådgiver I Københavns Retshjælp, 1989-2015

Sprog

Skandinaviske sprog

Engelsk

Tysk

Highlights

Specialer

Medlemskaber

Medlem af advokatsamfundet Spildevandsteknisk Forening

Det danske Advokatsamfund

Beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen

Udgivelser

Det siger andre
No items found.
No items found.
No items found.

Udgivelser af

Pia L. Nielsen

No items found.