Tina Sandager er tilknyttet advokat Anne-Marie Juhl Andersen og beskæftiger sig primært med familieret, d.v.s. alle spørgsmål omkring samlivsophævelse og skilsmisse, herunder forældremyndighed, bopæl, samvær og bodeling.

Derudover har Tina Sandager solid erfaring med strafferet efter i en lang årrække at have været anklager i flere politikredse, ved Statsadvokaten i København samt specialanklager ved Rigsadvokaten. I den forbindelse har Tina Sandager mødt i både by-, lands- og Højesteret medstraffesager, herunder både tilståelsessager, domsmandssager og nævningesager. 

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

Can. Jur. - 2002

Family Dispute Resolution Practitioner(Australien) – 2010

Uddannet anklager - 2011

Advokatbestalling – 2014 (deponeret samme år)

Specialanklager ved Rigsadvokaten – 2017

Chefkonsulent ved Rigsadvokaten – 2018

Ansat advokat - 2022

Formalia

Tina Sandager

(+45) 5360 3423

tsa@aumento.dk

 

Advokat Anne-Marie Juhl Andersen (36378042), er organiseret som enkeltmandsvirksomhed og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Tina Sandager er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Tina Sandager har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Pengeinstitut: Vendsyssel Sparekasse

Bank - Reg.: 3409 - Kontonr.: 0013166471

IBAN: DK6530000013166471

KLAGER

Intern klage

Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte og klage den partner og dermed det advokatfirma i Aumento Advokatfirma, som klienten har indgået aftale med om at yde bistand.

Ekstern klage

Advokaterne hos Aumento er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder De Advokatetiske Regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Såfremt der opstår en tvist om honorar opkrævet af os, eller er der utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan klienten klage over honorarets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk, telefon: 33 96 97 98 eller e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Hvis klienten er forbruger og betingelserne er opfyldt, kan klage også indgives via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særligt relevant, hvis klienten er forbruger med bopæl i en andet EU-land. Klage kan indgives via følgende link: http://ec.europa.eu/odr.

Karriere

Ansættelse under Justitsministeriet, Civilretsdirektoratet 2001-2006

Ansættelse under Justitsministeriet, Anklagemyndigheden 2006-2008

Orlov fra Justitsministeriet 2008-2010. Bosat i Australien medfamilien – uddannet australsk skilsmissemægler (Family Dispute Resolution Practitioner)

Ansættelse under Justitsministeriet, Anklagemyndigheden 2010-2021

Sprog

Dansk

Engelsk

Highlights

Specialer

Familieret

Strafferet

Medlemskaber

No items found.

Udgivelser

Det siger andre
No items found.
No items found.
No items found.

Udgivelser af

Tina Sandager

No items found.