Advokat (H), MBA, MRICS, Partner

Torben Mauritzen

ARBEJDSOMRÅDER

Torbens arbejdsområder er

  • Overdragelser af virksomheder og ejendomme
  • Selskabsret og selskabsledelse
  • Ejendomsudvikling og byggesager


Torben indgår både i Aumentos afdeling for transaktioner og Aumentos afdeling for fast ejendom.

KLIENTER

Torbens klienter omfatter virksomhedsejere, virksomheder, ejendomsejere og investorer. Torbens klienter inden for fast ejendom omfatter flere af landets største almene administrationsselskaber. Regelmæssigt betjener Torben også offentlige myndigheder, herunder kommuner, og kender derved til politiske beslutningsprocesser. Torben har desuden lang erfaring med at bistå udenlandske klienter med datterselskaber, ejendomsinvesteringer eller andre aktuelle eller potentielle interesser i Danmark.

KOMPETENCER

Torbens kompetencer består som udgangspunkt i en skarp juridisk hjerne, en stor kommerciel indsigt og en evne til at formulere sig klart og forståeligt, også når problemstillingerne er komplicerede, eller fronterne er trukket hårdt op. Dette kombineres med

  • Specialistviden inden for ovennævnte arbejdsområder
  • Mere end 25 års erfaring som advokat, herunder arbejde med mangeartede sagstyper og alle typer klienter
  • Et betydeligt branchekendskab, navnlig omfattende fast ejendoms-, IT-, turisme -og transportsektorer

TILGANG

Torbens tilgang er grundig, undersøgende, lyttende til klienten, løsningsorienteret og med en rolig hånd. I centrum er klientens bedste interesser.

Medmindre andet konkret er hensigtsmæssigt leveres en skræddersyet indsats og løsning – altid med fokus på, at løsningen skal være umiddelbart brugbar for klienten. Til forhandlinger møder Torben parat, nøje forberedt og afstemt med klienten og sikrer dermed de bedst mulige resultater.

Torben lægger vægt på at være tilgængelig for klienterne - også uden for normal arbejdstid.

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

Advokatbestalling, 1994

Møderet for landsret, 1996

Møderet for Højesteret, 2005

MBA, 2003

Formalia

Torben Mauritzen

(+45) 2283 2074

tm@aumento.dk

 

Advokat Torben Mauritzen (26803772), er organiseret som enkeltmandsvirksomhed og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Torben Mauritzen er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Torben Mauritzen har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Pengeinstitut: Danske Bank

KLAGER

Intern klage

Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte og klage den partner og dermed det advokatfirma i Aumento Advokatfirma, som klienten har indgået aftale med om at yde bistand.

Ekstern klage

Advokaterne hos Aumento er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder De Advokatetiske Regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Såfremt der opstår en tvist om honorar opkrævet af os, eller er der utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan klienten klage over honorarets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk, telefon: 33 96 97 98 eller e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Hvis klienten er forbruger og betingelserne er opfyldt, kan klage også indgives via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særligt relevant, hvis klienten er forbruger med bopæl i en andet EU-land. Klage kan indgives via følgende link: http://ec.europa.eu/odr.

Karriere

Partner i Nordia Advokatfirma, 2003-2011

Partner i LETT/DLA Piper Advokatpartnerselskab, 2011-2018

Sprog

Engelsk

Skandinavisk

Highlights

SAGER

Torben har bistået den Luxemburg baserede ejendomsfond Corestate med køb af projekt omfattende opførelse af hotel med 236 hotellejligheder på Enghave Brygge i København. Bistanden bestod i rådgivning om danske retsforhold, due diligence af projektet, omfattende forhandlinger til sikring af købers interesser m.v.  og parallelt hermed dokumentudarbejdelse og tilpasning. Aftalen om købet blev underskrevet i december 2019.

Torben har bistået de nu tidligere ejere af den danske IT-virksomhed Nordija A/S med salg af selskabet til det engelske børsnoterede selskab Aferian PLC (tidligere Amino Technologies PLC). Efter et længere forløb med forberedelse, købers due diligence, forhandlinger til sikring af sælgers interesser og i denne forbindelse dokumentgennemgang og revision blev handelen gennemført i slutningen af maj 2021. Yderligere detaljer fremgår af pressemeddelelse til den engelske børs: https://www.londonstockexchange.com/news-article/AMO/acquisition-of-nordija-for-eur5-3m/14993535

Torben har bistået den danske registrerede FAIF (Forvalter af alternative investeringsfonde) CS&Co A/S med etablering af en række danske investeringsselskaber til investering i afdelinger udbudt af den amerikanske venture fund of fund administrator Knightsbridge Advisors. Bistanden har navnlig omfattet udarbejdelse og tilpasning af dokumenter og sikring af juridisk compliance.

Torben har bistået Slots- og Kulturstyrelsen med køb af areal til opførelse af nyt fællesmagasin på ca. 24 t m2 til Nationalmuseet og Det kgl. Bibliotek samt spørgsmål i forbindelse med opførelsen af bygningen. Nærmere om projektet kan læses på https://slks.dk/omraader/slotte-og-ejendomme/bygge-og-udviklingsprojekter/faellesmagasinet/

Torben har bistået DAB (Dansk Almennyttigt Boligselskab) med at rejse krav mod entreprenør og rådgiver i anledning med vedvarende fugtproblemer i nybyggeri omfattende 120 almene boliger. I forlængelse deraf har Torben bistået med forhandling og indgåelse af forlig med entreprenør og rådgiver, der sikrer fuld udbedring og dermed en endelig løsning til glæde ikke mindst for bebyggelsens beboere.

Torben har bistået Lejerbo med udarbejdelse af nye standardkontrakter med rådgivere og entreprenører i henhold til AB 18, ABT 18 og ABR 18.

Torben har bistået de nu tidligere ejere af Neptun Transport A/S med salg af selskabet til det børsnoterede Nordic Transport Group A/S (NTG A/S). Arbejdet omfattede dokumentudarbejdelse og -opdatering, forhandlinger til sikring af sælgernes interesser m.v. Handelen blev gennemført primo maj 2021. Nærmere oplysninger findes på https://ntg.com/da/ntg-acquires-neptun-transport-a-s/

Torben har bistået en tysk/østrigsk producent af maskiner til bygge- og mineindustrien med salg af sit danske datterselskab. Bistanden omfattede navnlig rådgivning om danske retsforhold, udarbejdelse af overdragelsesaftale med tilhørende dokumenter og langvarige forhandlinger. Aftalen blev underskrevet ultimo december 2020.

Torben har bistået den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst og Naturturisme (stiftet i 2015 som del af regeringens vækstplan for turisme og oplevelsesøkonomi) med analyser til brug for udvikling af kyst- og naturturismen i Danmark, herunder af rammevilkårene for hoteldrift og drift af campingpladser og mulighederne for anvendelse af husbåde som ferieboliger, etablering af pælehuse ved kysten og opstilling af mobile homes på campingpladser.  

Torben har som midlertidig bestyrelsesformand for selskabet og dets moderselskab bistået med interim management af Schilling A/S, der leverer software til brug i forlagsindustrien, under proces med salg af selskabet til hollandske Total Specific Solutions. Handelen blev gennemført i juni 2021. Yderligere oplysninger om overdragelsen findes på: https://www.totalspecificsolutions.com/about-us/transaction-updates?tid=80

Specialer

Medlemskaber

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

Danmarks skatteadvokater

Danske Selskab for Virksomheder / VL-Gruppe 41

Knightsbridge Invest A/S (formand)

Knightbridge Invest II A/S (formand)

Exact Brazil A/S (formand)

EB Præference A/S (formand)

CS&Co Management A/S (bestyrelsesmedlem)

Byens Netværk (bestyrelsesmedlem)

TAGlaw

Det danske Advokatsamfund

Beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen

Udgivelser

Det siger andre
Tailor Business Consulting blev i den forbindelse bistået af Aumento Advokatfirma v/partner Torben Mauritzen. Om advokatbistanden udtaler Martin Lund Knudsen, ejer af TBC ”At etablere et juridisk partnerskab af denne karakter var en vital proces. Set i bakspejlet heraf, kunne jeg ikke have ønsket mig en bedre advokat, da Torben evner både det juridiske, kommercielle, økonomiske og menneskelige”.

Tailor Business Consulting

No items found.
Tailor Business Consulting blev i den forbindelse bistået af Aumento Advokatfirma v/partner Torben Mauritzen. Om advokatbistanden udtaler Martin Lund Knudsen, ejer af TBC ”At etablere et juridisk partnerskab af denne karakter var en vital proces. Set i bakspejlet heraf, kunne jeg ikke have ønsket mig en bedre advokat, da Torben evner både det juridiske, kommercielle, økonomiske og menneskelige”.

Tailor Business Consulting

Udgivelser af

Torben Mauritzen

No items found.