loading...
Højesteret ændrer 15-årig landsretspraksis

Højesteret ændrer 15-årig landsretspraksis

HØJESTERET ÆNDRER 15-ÅRIG LANDSRETSPRAKSIS I PRINCIPIEL SAG OM OPSÆTTENDE VIRKNING AF SAGSOMKOSTNINGER

Sagsansvarlig partner og advokat Asaf M. Fazal (H) og hans procesteam har netop for Højesteret fået fuldt ud medhold i en principiel sag om, hvorvidt sagsomkostninger kan tillægges opsættende virkning (suspensiv) ved kære af en afgørelse om forbud- og påbud.

Sagens udfald har særlig betydning i forbud- og påbudssager vedrørende immaterielle rettigheder såsom rettigheder til medicin, musik m.v., og har derfor væsentlig praktisk betydning for en større kreds af rettighedshavere, forlag, erhvervsdrivende etc.

Højesterets kendelse af 12. marts 2024 ændrer Landsrettens tidligere praksis på området, hvorefter kære af en forbuds- og påbudsafgørelse ikke kunne medføre opsættende virkning for sagsomkostninger, hvilken praksis har været gældende de sidste 15 år, jf. blandt andet følgende trykte kendelser U2009.1133 Ø, U2022.3888 Ø og U2023.2800 Ø.

Sagens problemstilling

Sagens vedrørte et interessant processuelt spørgsmål, der omhandlede, hvorvidt der ved sager om forbud og påbud, der kæres, gælder den almindelige regel om, at sagsomkostningerne for underinstansen ikke skal betales, hvis der er kæret indenfor fuldbyrdelsesfristen.

Efter den almindelige ordning i retsplejelovens § 480, stk. 5, jf. stk. 1, jf. § 481, stk. 1, har kære af en sagsomkostningsafgørelse i en kendelse inden fuldbyrdelsesfristens udløb opsættende virkning for fuldbyrdelsen.

Spørgsmålet var herefter, om retsplejelovens § 427, stk. 1, 2. pkt., hvorefter kære ikke har opsættende virkning for afgørelser om forbud eller påbud, ud fra sin ordlyd, formål, forarbejder samt tilblivelseshistorie tillige måtte gælde sagsomkostningsafgørelser.

Højesterets resultat

Højesteret fandt frem til, at retsplejelovens § 427, stk. 1, 2. pkt., ikke kunne udgøre en undtagelse til den almindelige ordning om opsættende virkning ved kære efter retsplejelovens § 480, stk. 5, jf. stk. 1, jf. § 481, stk. 1.

Højesteret tog således vores principale påstand til følge, hvorefter kære af en afgørelse om forbud- og påbud inden for fuldbyrdelsesfristen for så vidt angår sagsomkostninger tillægges opsættende virkning, jf. retsplejelovens § 480, stk. 5, jf. stk. 1, jf. § 481, stk. 1.

Dermed har Højesteret tilsidesat Landsrettens 15-årige praksis, hvorfor kendelsen ændrer dansk retspraksis på dette område.

Spørgsmål i sagen kan rettes til advokat (H) Asaf M. Fazal på af@aumento.dk

Højesterets kendelse af 12. marts 2024 kan tilgås via dette link: https://domstol.dk/hoejesteret/aktuelt/2024/3/kaere-havde-opsaettende-virkning/