loading...
Lønkompensation: Hvem? Hvad? Hvordan?

Lønkompensation: Hvem? Hvad? Hvordan?

Hvilke virksomheder er omfattet?

• Private virksomheder, der:

står overfor at afskedige min. 30 % af sine medarbejdere
ELLER
står overfor at afskedige mere end 50 medarbejdere

Hvad består kompensationen af?

• For timelønnede medarbejdere kan virksomheden få dækket 90 % af lønudgiften fra staten.
  (Dog maksimalt kr. 26.000.00).
• For månedslønnede medarbejdere kan virksomheden få dækket 75 % af lønudgiften fra staten.
  (Dog maksimalt kr. 23.000,00).

Betingelser for at modtage kompensationen:

• De berørte medarbejdere skal sendes hjem, og må ikke arbejde i hele kompensationsperioden.

• Virksomheden skal betale fuld løn til de berørte medarbejdere i hele kompensationsperioden. (Ordningen om hjemsendelse uden løn kan altså ikke eksisterer sideløbende med lønkompensationsordningen).

• Virksomheden må ikke afskedige medarbejdere (af nogen art) af økonomiske årsager i kompensationsperioden.

• De berørte medarbejdere skal anvende min. 5 feriedage i kompensationsperioden.  (Hvis ikke medarbejderen har optjent ferie eller afspadsering til perioden, skal medarbejderen holde fri uden løn. (Virksomheden  modtager ikke kompensation for disse 5 dage). )

Hvordan dokumenterer virksomheden, at den opfylder betingelserne?

I forbindelse med ansøgningen skal virksomheden medsende følgende oplysninger:

• Andel af medarbejdere, der skal hjemsendes.
• CPR-nummer, løn og beskæftigelsesgrad (fuld- eller deltidsansat)
• Perioden, der ønskes kompensation for, samt begrundelsen herfor (fx arbejdsmangel)
• En tro- og loverklæring fra ledelsen af virksomheden på, at oplysningerne er korrekte.

Efterfølgende (når kompensationsperioden er slut) skal virksomheden fremsende en revisorattest, der dokumenterer, at medarbejderne faktisk var sendt hjem.

Er det medarbejderen eller virksomheden, der skal søge kompensation?

• Det er virksomheden, der skal at søge kompensationen. Medarbejderen får sin løn udbetalt fra virksomheden som vanlig.

Hvor længer gælder ordningen?

• Ordningen er gældende fra den 9. marts 2020 (dog tidligst fra den dag medarbejderen er sendt hjem) og imens behovet består, dog maksimalt 3 måneder. Ordningen stopper i sit hele den 9. juni 2020. Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts 2020.

Hvordan søger virksomheden kompensation?

• Virksomheden skal søge kompensationen via virk.dk. Erhvervstyrelsen oplyser, at man forventer at åbne for ansøgninger i midten af uge 13. (Som nævnt ovenfor virker ordningen dog med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts 2020.) Følg med i udviklingen her:

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/midlertidig-loenkompensation-for-loenmodtagere-paa-det-private-arbejdsmarked-/eba83819-a5c6-4967-8c04-eae3cee2973d/

Er lønkompensationsordningen relevant for din virksomhed?

Det er en meget konkret vurdering, hvorvidt denne ordning er relevant for den enkelte virksomhed uagtet om virksomheden faktisk opfylder betingelserne. Det er dog en måde at ”redde” medarbejdere som virksomheden meget gerne vil beholde, og har brug for, når man kommer ud på den anden side af krisen.

Dog bør man som virksomhed noterer sig, at ordningen kun er gældende i 3 måneder, og man skal altså stadig betale hhv. 10 % eller 25 % af lønnen, til trods for at medarbejderen ikke må arbejde. Hvis det i løbet af en måned viser sig, at det økonomisk stadig ikke hænger sammen, må virksomheden ikke afskedige de berørte medarbejdere (eller andre) før kompensationsperioden er udløbet.

Hvis dette giver anledning til flere spørgsmål er du naturligvis meget velkommen til at kontakte mig, og jeg vil forsøge at besvare bedst muligt.