Opfyldelsesværneting og pengekrav

Opfyldelsesværneting og pengekrav

Aumento Advokatfirma har netop bistået en klient i forhold til spørgsmålet om rette værneting.

Sagens faktiske omstændigheder

En ca. 80-årig mand, der boede i Roskilde, fik i sommeren 2019 udført noget arbejde af en byggeforretning på Bornholm på sin bornholmske sommerhusejendoms terrasse på 1. salen.

I sommeren 2020 blev der til samme sommerhusejendom bestilt noget andet arbejde fra samme byggeforretning, herunder opsætning af et gelænder.

Sommerhusejeren oplevede i sommeren 2020 mangler ved det arbejde, der var udført på sommerhusejendommens terrasse i 2019.

Sommerhusejeren nægtede at betale fakturaen for arbejdet udført i 2020, før byggeforretningen havde afhjulpet manglerne ved arbejdet for 2019.

Idet sommerhusejeren og byggeforretningen ikke kunne nå til enighed, indgav byggeforretningen stævning i sagen til Retten på Bornholm med krav om betaling af fakturaen for 2020.

Sommerhusejeren afgav et svarskrift med et modkrav angående arbejdet for 2019, og sommerhusejeren gjorde derudover gældende, at sagen skulle henvises til Retten i Roskilde, som var sommerhusejerens hjemting.

Kort om værneting

En sags værneting betyder, der hvor en sag kan anlægges. Udgangspunktet i dansk ret er, at retssager skal anlægges der, hvor sagsøgte bor, også kaldet sagsøgtes hjemting. Dette fremgår af retsplejelovens § 235.

Der foreligger en række undtagelser til, at retssager skal anlægges ved sagsøgtes hjemting, og en af dem er reglen om opfyldelsesværneting i retsplejelovens § 242, der har følgende ordlyd:

” Sager om kontraktforhold kan anlægges ved retten på det sted, hvor den forpligtelse, der ligger til grund for sagen, er opfyldt eller skal opfyldes.
Stk. 2.

Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på pengekrav, medmindre kravet er opstået under ophold i retskredsen under sådanne omstændigheder, at det skulle opfyldes, inden stedet forlades.”

Det fremgår således af retsplejelovens § 242, stk. 1, at en sag kan anlægges på det sted, hvor den forpligtelse, der ligger til grund for sagen, er opfyldt eller skal opfyldes.

Der foreligger dog en væsentlig undtagelse til reglen om opfyldelsesværnetinget, idet reglen ikke gælder for pengekrav, jf. retsplejelovens § 242, stk. 2.

Grunden til, at opfyldelsesværnetinget ikke gælder for pengekrav, er, at efter dansk ret er pengeskyld bringe skyld, og det ville derfor medføre, at en kreditor vil kunne anlægge sag ved sit eget hjemting til inddrivelse af penge.

Det har fra lovgivers side ikke været set som rimeligt, at den der har et pengekrav rettet mod sig, skulle kunne tvinges til at møde i retten ved kreditors hjemting.

Afgørelserne i sagen

Retten på Bornholm traf den 10. marts 2021 kendelse om, at sagen ikke skulle henvises til Retten i Roskilde, idet sagen ikke alene vedrørte inddrivelsen af et pengekrav.

Sommerhusejeren fik den 27. maj 2021 tilladelse af procesbevillingsnævnet til at kære Retten på Bornholms kendelse af 10. marts 2021 til Østre Landsret.

Østre Landsret afsagde den 15. juni 2021 følgende kendelse:

”X Byggeforretning ApS har ved Retten på Bornholm anlagt sag om betaling af 18.945,10 kr., til opfyldelse af krav i henhold til faktura af 27. august 2020 for arbejde udført på A’s ejendom på Bornholm. Det er i stævningen anført, at A ikke har gjort indsigelser over for fakturaen, men at han alene har gjort indsigelser over for tidligere udført og betalt arbejde, som er denne sag uvedkommende.

Sagen angår efter påstand og anbringender i stævningen et pengekrav, hvorfor reglerne om opfyldelsesværneting ikke finder anvendelse, jf. retsplejelovens § 242, stk. 2. Det forhold, at A i sit svarskrift har fremsat et modkrav angående tidligere udført arbejde, og at der skal gennemføres syn og skøn vedrørende dette modkrav, kan ikke føre til et andet resultat.

Sagen skulle efter oplysningerne i sagen have været anlagt ved Retten i Roskilde, hvor A har hjemting, jf. retsplejelovens § 235, stk. 1. Landsretten henviser herefter sagen til Retten i Roskilde, jf. retsplejelovens § 248, stk. 2.

Efter kæresagens udfald skal X Byggeforretning ApS i sagsomkostninger for landsretten betale 2.500 kr. inkl. moms til dækning af udgifter til advokatbistand.

Thi bestemmes

Sagen henvises til Retten i Roskilde.”

Vores bemærkninger

Østre Landsret slog således fast, at påstanden og anbringenderne i stævningen afgør, hvorvidt der er tale om et pengekrav eller ej. Derudover ændrede det ikke ved sagens resultat, at sommerhusejeren havde rettet et modkrav mod byggeforretningen, og at der skulle foretages syn og skøn vedrørende arbejdet fra 2019.

Kendelsen betyder således, at det ligger fast, at blot fordi den sagsøgte i en sag har gjort mangelsindsigelser gældende, så kan sagsøgeren ikke anlægge sagen på det sted, hvor arbejdet blev udført. Sagsøgerens krav er således stadigvæk et pengekrav, selvom denne også gør gældende, at arbejdet er udført uden mangler.

Sagen er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen under U.2021.3876Ø.

Sagen blev varetaget af advokatfuldmægtig Tobias Pedersen og sagsansvarlig partner advokat Asaf M. Fazal.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokatfuldmægtig Tobias Pedersen på tp@aumento.dk.