loading...
Pligt til COVID-19 tests

Pligt til COVID-19 tests

ARBEJDSGIVERES UDVIDEDE RET TIL AT PÅLÆGGE MEDARBEJDERE AT LADE SIG TESTE FOR COVID-19

Lovforslaget er vedtaget

Folketinget har d. 19. november 2020 vedtaget et lovforslag, der giver arbejdsgivere mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet for COVID-19. Loven vil gælde frem til d. 1. juli 2021.

Hvad kan arbejdsgiveren kræve?

Arbejdsgiveren kan kræve, at en medarbejder hurtigst muligt testes for COVID-19 og oplyser arbejdsgiveren om resultatet af testen. Er testen positiv, kan arbejdsgiveren desuden kræve oplysninger om tidspunktet for testningen.  

Efter visse omstændigheder vil arbejdsgiveren kunne kræve, at medarbejdere løbende bliver testet – særligt hvis relevante myndigheder i deres retningslinjer har anbefalet regelmæssig testning, f.eks. for medarbejdere, der arbejder med sårbare grupper.

Kan arbejdsgiveren kræve, at testen skal foregå i medarbejderens fritid?

Den pålagte testning skal så vidt muligt foregå inden for arbejdstiden. Men hvis dette ikke er en mulighed, kan arbejdsgivere kræve, at testen sker i medarbejderens fritid. I disse tilfælde skal medarbejderen kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Ligeledes skal rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med testen, også dækkes. Rimelige udgifter vil typisk være transportudgifter. Disse rimelige udgifter skal dækkes af arbejdsgiver uanset om testen tages i den sædvanlige arbejdstid eller ej.

Betingelserne for at kræve medarbejdere testet:

Arbejdsgiveren kan kun kræve medarbejderen testet, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af COVID-19, herunder

 – arbejdsmiljøhensyn, eller i
 – væsentlige driftsmæssige hensyn

Det er endvidere en betingelse for at pålægge en medarbejder at blive testet, at vedkommende informeres skriftligt om pålægget, og at der foreligger en begrundelse fra arbejdsgiveren.

Hvornår er pålægget ”sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af COVID-19”?

Det er på nuværende tidspunkt svært at sige noget konkret om, hvornår et pålæg om test er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af COVID-19.

Lovgiver forsøger at hjælpe os til en forståelse ved at beskrive, at hensynet til at begrænse smitten skal anskues i lyset af, hvordan situationen i relation til COVID-19 udvikler sig. Det må forstås på den måde, at arbejdsgiveres ret til at pålægge medarbejdere at få foretaget en COVID-19 test kan ændre sig, og udvikle sig i lovens gyldighedsperiode.

Lovgiver har endvidere forsøgt at afgrænse anvendelsesområdet negativt ved at konkludere, at medarbejdere, der i sit arbejde ikke er i kontakt med mennesker eller dyr, hvor der er risiko for spredning af COVID-19, næppe kan pålægges testet ud fra en saglighedsvurdering.

Omvendt kan man ikke konkludere, at alle hjemsendte medarbejdere ikke kan pålægges at blive testet. Arbejdsgiveren kan af driftsmæssige hensyn have interesse i at kende de hjemsendtes smittestatus.

Ved uenighed om begrundelsen for pålægget

Er medarbejderen uenig med arbejdsgiveren om, hvorvidt pålægget om en test er sagligt begrundet, kan vedkommende rejse sag ved de almindelige domstole. Viser det sig, at medarbejderen er blevet pålagt at blive testet uden en saglig begrundelse, kan vedkommende få tilkendt en godtgørelse. Størrelsen på denne godtgørelse er der dog ikke taget stilling til.

Hvis der overenskomstmæssigt er grundlag for det, vil uenigheden også kunne behandles i det fagretlige system.

Hvis medarbejderen nægter at blive testet

Nægter medarbejderen at blive testet, selv om vedkommende er blevet skriftligt informeret om pålægget og har fået arbejdsgiverens begrundelse herfor, vil dette kunne medføre ansættelsesretlige sanktioner. Dette kræver dog, at medarbejderen i forbindelse med pålægget er er blevet gjort opmærksom på at sådanne sanktioner kan anvendes.

Bemærkninger/gode råd til arbejdsgivere

Det skal understreges, at den udvidede ret til at pålægge medarbejdere at blive testet udelukkende vedrører COVID-19. Medarbejdere kan altså ikke pålægges at blive testet for andre sygdomme, eller f.eks. blive testet for antistoffer i blodet.

Dernæst vil jeg anbefale, at arbejdsgiverne foretager en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, og for den enkelte medarbejder i forhold til at vurdere i hvilket omfang, der er grundlag for at pålægge vedkommende at blive testet for COVID-19.

Endeligt er det vigtigt, at arbejdsgivere forholder sig til, at hvis de anvender denne udvidede mulighed for at pålægge medarbejdere at lade sig teste for COVID-19, betyder dette at der sker en behandling af følsomme persondata. Denne behandling skal naturligvis ske i overensstemmelse med gældende lovgivning herom.