Regeringens nye kompensationsordninger

Regeringens nye kompensationsordninger

Med henblik på at forebygge de økonomiske konsekvenser af Covid-19, har Regeringen vedtaget en økonomisk støttepakke. Støttepakken har til formål at afbøde nogle af de konsekvenser, et lukket og bekymret samfund kan have for mange danske virksomheder.

De to første kompensationsordninger er allerede trådt i kraft og giver din virksomhed mulighed for at søge om hjælp til lønudgifter (https://aumento.dk/corona-loenkompensation-hvem-hvad-hvordan/) henholdsvis kompensation ved aflyste eller udskudte større arrangementer. Derudover er to yderligere kompensationsordninger på vej, som kan hjælpe de danske virksomheder igennem coronakrisen: en kompensationsordning for virksomheders faste udgifter og en kompensationsordning for selvstændiges tabte omsætning.

Den 1. april blev det muligt at søge om kompensation efter den nye ordning for tabt omsætning, og det forventes, at det snart bliver muligt at søge ordningen for virksomheder, som har brug for økonomisk støtte til faste udgifter.

I det følgende dannes et overblik over de to nyeste kompensationsordninger. Formålet er at gøre det lettere at vurdere, hvilke muligheder ens virksomhed har for at modtage økonomisk støtte under Covid-19. Der redegøres for din mulighed for at opnå økonomisk kompensation, hvordan du ansøger og andet, du skal være opmærksom på.

Midlertidig kompensationsordning for selvstændige og freelancere: hjælp ved tabt omsætning

Er du selvstændig, kan du være berettiget til midlertidig kompensation, hvis du har tabt omsætning som følge af Covid-19. Ordningen er kun for selvstændigt erhvervsdrivende, som opfylder en række betingelser.

Tjekliste: opfylder du de umiddelbare betingelser?

• Du ejer mindst 25 % af virksomheden
• Du arbejder selv i virksomheden
• Du har en omsætning på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned før Covid-19
• Du har oplevet et fald i omsætningen på mindst 30 %
• Du har ikke flere end 10 fuldtidsmedarbejdere ansat.

Kompensationsordningen vil have virkning fra den 9. marts til den 8. juni 2020. Kompensationen søges igennem CVR’s hjemmeside: https://indberet.virk.dk/. Enhver, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.

Hvem er omfattet af ordningen?

Det er, som allerede nævnt et krav, at du er selvstændig, ejer mindst 25 % af virksomheden og selv arbejder i den. Derudover har det ingen betydning, hvilken virksomhedsform, din virksomhed er registreret som. Det vil sige, at hvis du opfylder betingelserne, så kan du kan søge om kompensation, uanset om din virksomhed er et ApS, et A/S eller en tredje form. Din virksomhed skal dog være oprettet senest den 1. februar 2020.

En virksomhed kan bestå af flere selvstændige ejere. Ejerne af virksomheden er omfattet af ordningen, hvis de selv opfylder kravene. Hvis din virksomhed eksempelvis ejes af 4 forskellige personer, som hver ejer 25 % og selv arbejder i virksomheden, kan hver af de 4 personer modtage kompensation for den tabte omsætning. Hvis du som selvstændig har ansat din ægtefælle i virksomheden, vil I begge være dækket af ordningen. Det vil sige, at jeres virksomhed kan modtage 23.000 kr. pr. måned for hver af jer.

Du skal også være opmærksom på, at du kun kan kompenseres én gang via denne ordning. Det betyder altså, at hvis du ejer flere virksomheder, kan du ikke modtage kompensation for hvert ejerforhold. Du kan heller ikke få kompensation efter denne ordning, hvis du modtager kompensation til at dække de samme udgifter fra andre ordninger. Det betyder også, sygemeldte ikke er omfattet af ordningen. Hvis du modtager sygedagpenge, vil du derfor ikke kunne søge kompensation i samme periode.

Til gengæld kan du godt få lønkompensation til dine ansatte og samtidig modtage kompensation efter ordningen for tabt omsætning. Det kræver naturligvis blot, at betingelserne for lønkompensation er opfyldt og at du husker at søge om støtte efter denne ordning. Du kan læse mere om lønkompensation her: * link til Anjas artikel *.

Du kan også være berettiget til kompensationen, hvis du er selvstændig og arbejder deltid i virksomheden. Du skal blot opfylde kravet om en månedlig omsætning over 10.000 kr. og eje mindst 25 % af virksomheden.

Er du selvstændig uden CVR-nummer? Så skal din virksomhed opfylde disse krav:

• Oplevet et tab i B-indkomst på mindst 30 %
• Mindst 10.000 kr. i B-indkomst i gennemsnit pr. måned.

Ja, hvis du er selvstændig uden CVR-nr., kan du få dækket 75 % af det forventede B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Ordningen dækker personer med en B-indkomst på minimum 120.000 kr. i 2019, svarende til et månedligt gennemsnit på 10.000 kr. Det er også et krav for at modtage kompensation som selvstændig uden CVR-nummer, at du ikke har en samlet personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020. Når du udfylder ansøgningen, skal du underskrive en tro og love-erklæring, hvor du anfører et forventet indkomsttab på mindst 30 % som konsekvens af Covid-19 i perioden 9. marts til 9. juni 2020.

Erhvervsstyrelsen udarbejder en ansøgningsvejledning, hvor der vil fremgå retningslinjer for, hvordan det forventede omsætningstab skal beregnes.

Hvad udgør kompensationen?

Kompensationen udgør 75 % af din virksomheds gennemsnitlige tab i månedlig omsætning, dog højst 23.000 kr. pr. måned. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en ansøgningsvejledning, som kan hjælpe med beregningen af dit forventede omsætningstab. Da perioden går fra 9. marts 2020 til 8. juni 2020, vil kompensationen maksimalt kunne udgøre 69.000 kr. pr. selvstændig over de tre måneder.

Når du udfylder ansøgningen, underskriver du en tro og love-erklæring, hvor du bekræfter beregningen af den tabte omsætning og de oplysninger, du har angivet.

Fristen for at søge kompensation er 30. juni 2020.

Er der risiko for, at jeg skal tilbagebetale kompensationen?

Ja – hvis du opnår en personlig indkomst på mere end 800.000 kr. i 2020, skal kompensationen tilbagebetales.

Du skal indsende en opgørelse over dit faktiske omsætnings- eller B-indkomsttab den 8. december 2020.04.03

Er du selvstændig uden CVR-nummer? Så skal din virksomhed opfylde disse krav:

• Oplevet et tab i B-indkomst på mindst 30 %
• Mindst 10.000 kr. i B-indkomst i gennemsnit pr. måned.

Ja, hvis du er selvstændig uden CVR-nr., kan du få dækket 75 % af det forventede B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Ordningen dækker personer med en B-indkomst på minimum 120.000 kr. i 2019, svarende til et månedligt gennemsnit på 10.000 kr. Det er også et krav for at modtage kompensation som selvstændig uden CVR-nummer, at du ikke har en samlet personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020. Når du udfylder ansøgningen, skal du underskrive en tro og love-erklæring, hvor du anfører et forventet indkomsttab på mindst 30 % som konsekvens af Covid-19 i perioden 9. marts til 9. juni 2020.

Erhvervsstyrelsen udarbejder en ansøgningsvejledning, hvor der vil fremgå retningslinjer for, hvordan det forventede omsætningstab skal beregnes.

Midlertidig kompensation for faste udgifter:

Din virksomhed kan modtage kompensation for en del af virksomhedens faste omkostninger, i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020. Kompensationen skal hjælpe med at dække en række af din virksomheds faste omkostninger til f.eks. afskrivninger, husleje, leasing og renteomkostninger.

Tjekliste – kan din virksomhed få midlertidig kompensation for faste udgifter?

• Virksomheden har faste udgifter for mindst 25.000 kr. (månedligt)
• Der forventes et fald i virksomhedens omsætning på mindst 40 % som følge af Covid-19, eller virksomheden har haft forbud mod at have åbent og har derfor ikke haft en omsætning i lukningsperioden, eller der er tale om en forening, fond eller selvejende institution, hvor offentlig støtte udgør mindre end 50 % af driftsudgifterne.

Den tabte omsætning kan både skyldes de generelle omstændigheder under Covid-19 eller at din virksomhed i en periode har haft forbud mod at holde åbent og derved ikke har haft en omsætning i denne periode.

Hvem er omfattet af ordningen?

Som udgangspunkt er alle virksomheder med et dansk CVR-nummer omfattet af kompensationsordningen, så længe de opfylder de grundlæggende betingelser. Det vil sige, at din virksomhed skal have faste udgifter for mindst 25.000 kr. månedligt og opfylde én af følgende omstændigheder:

• Virksomheden kommer i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020 til at opleve et fald i omsætningen på mindst 40 % som følge af de generelle omstændigheder under Covid-19, eller
• Virksomheden har haft forbud mod at have åbent og har derfor ikke haft en omsætning i lukningsperioden.
• Hvis der er tale om en forening, fond eller selvejende institution, kan disse også være omfattet af ordningen, hvis den offentlig støtte udgør mindre end 50 % af dine driftsudgifter.

Det er således uden betydning, hvilken branche, virksomheden beskæftiger sig med, og hvilken virksomhedsform, den er registreret som. Du skal dog som minimum have haft omsætning i en hel måned.

Hvad er ”faste omkostninger”?

Ordningen tilbyder kompensation for en andel af din virksomheds ”faste omkostninger”. Faste omkostninger er de udgifter, som din virksomhed stadig er nødt til at afholde, selvom omsætningen falder eller helt ophører i en periode. Det kan blandt andet være husleje, leasingaftaler, renteomkostninger mv. Hvis du har brug for hjælp til beregning af dine faste omkostninger, har Erhvervsstyrelsen udarbejdet en ansøgningsvejledning, som kan være nyttig.

Du skal være opmærksom på, at der gælder et krav om, at en uafhængig godkendt revisor har udarbejdet en erklæring på, at du har opgjort din virksomheds omsætning og faste omkostninger korrekt. Det er derfor vigtigt, at du tager kontakt til en uafhængig godkendt revisor i god tid inden du indsender din ansøgning. Du kan få støtte til 80 % af dine udgifter (dog højst 16.000 kr.) til revisorerklæring, hvis din ansøgning om kompensation imødekommes.

Du skal også være opmærksom på, at du kun kan få kompensation for faste udgifter i Danmark.

Hvad udgør kompensationen?

Du kan få kompensationen for op til 80 % af de faste udgifter i din virksomhed. Når du ansøger om kompensation, skal du opgøre det forventede fald i omsætningen i virksomheden samt virksomhedens forventede faste udgifter for perioden 9. marts til 8. juni 2020.

Hvis din virksomhed har haft lukket på grund af forbud, er reglerne lidt anderledes. Det betyder, at hvis din virksomhed har haft forbud mod at holde åbent og derved ikke har haft en omsætning i denne periode, kan du få kompensation for 100 % din virksomheds faste udgifter i perioden.

Kompensationen udgør således i de fleste tilfælde en andel af de faste omkostninger. Kompensationen er afhængig af nedgangen i virksomhedens omsætning og opgøres således:

Nedgang på 40-60 %: Kompensation 25 %
Nedgang på 60-80 %: Kompensation 50 %
Nedgang på 80-100 %: Kompensation 80 %
Forbud på at holde åbent og nedgang på 100 %: Kompensation på 100 %.

Du kan dog ikke få udbetalt mere i kompensation end den samlede nedgang i omsætning i din virksomhed. Når Erhvervsstyrelsen har behandlet og godkendt din ansøgning, får du hele kompensationen udbetalt på én gang.

Faldet i omsætningen beregnes ved at opgøre den forventede omsætning for 9. marts til 8. juni 2020 og sammenligne den med din virksomheds omsætning for perioden 1. april til og med 30. juni 2019. Hvis denne periode ikke er et godt udgangspunkt for sammenligning, kan du under særlige omstændigheder sammenligne din omsætning med perioden fra og med 1. december 2019 til og med 29. februar 2020. Det kan f.eks. være, hvis du ikke havde nogen omsætning i perioden 1. april til og med 30. juni 2019. Hvis din virksomhed heller ikke har haft omsætning i perioden 1. december 2019 til 29. februar 2020, skal du sammenligne din omsætning med perioden fra din virksomhedens stiftelsestidspunkt frem til 9. marts 2020.

Kompensationen er skattepligtig og indgår under din virksomheds indkomst.

Er der risiko for, at jeg skal tilbagebetale kompensationen?

Ja – hvis du har fået for meget udbetalt i kompensation. Det kan både være, hvis dine faste omkostninger falder eller hvis nedgangen i din omsætning bliver mindre end først forventet.

Senest den 8. december 2020 skal din virksomhed sende en opgørelse over den faktiske omsætning og de faktiske omkostninger til Erhvervsstyrelsen. Herefter beregner Erhvervsstyrelsen, om du har fået for lidt eller for meget i kompensation.


Har du brug for rådgivning i forbindelse med din ansøgning eller i øvrigt har spørgsmål, står jeg til rådighed.