loading...
FAQ for arbejdsgivere

FAQ for arbejdsgivere

Har du mistanke om, at en medarbejder har coronavirus?

Som arbejdsgiver behøver du ikke mistænke alle syge medarbejdere for at have coronavirus. Sundhedsstyrelsen oplyser, at coronavirus alene skal mistænkes hos en syg medarbejder, hvis medarbejderen:

    – Har feber og hoste eller vejrtrækningsproblemer
                                                   OG
    – Har haft rejseaktivitet til områder med udbredt smittespredning eller har haft tæt kontakt til et menneske med påvist eller mistænkt coronavirus


Hvordan skal arbejdsgiveren forholde sig, hvis en medarbejder diagnosticeres med coronavirus og/eller isoleres?

Hvis en medarbejder er syg og bliver diagnosticeret med coronavirus, iværksættes smitte- og kontaktopsporing ved Styrelsen for Patientsikkerhed. Arbejdsgiveren vil i den forbindelse blive kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Medarbejderen, der er smittet med coronavirus og/eller er i isolation grundet coronavirus, vil som udgangspunkt være at betragte som sygemeldt. Det betyder, at medarbejderen har lovligt forfald og dermed har krav på løn under sygdom (hvis medarbejderen er berettiget hertil i henhold til ansættelseskontrakt, funktionærloven eller overenskomst).

Medarbejderens ret til løn under sygdom forudsætter dog, at fraværet skyldes, at isolationen er bestemt af en myndighed eller en læge eller af arbejdsgiveren – og altså ikke er medarbejderens egen vurdering.

Hvis en medarbejder, i strid med myndighedernes anbefalinger, har besøgt et ”højrisikoområde”, og er blevet smittet eller sat i karantæne af myndigheder eller af en læge, kan fraværet dog udgøre det man kalder selvforskyldt sygdom. Ved selvforskyldt sygdom har medarbejderen ikke krav på løn under fraværet.

I yderste konsekvens vil en rejse til et “højrisikoområde” i strid med myndighedernes anbefalinger, der medfører fravær, også kunne udgøre en ulovlig udeblivelse/grov misligholdelse, der kan berettige arbejdsgiveren til en opsigelse og endda bortvisning af medarbejderen.


Kan en arbejdsgiver – på trods af coronavirus – kræve, at en medarbejder skal foretage udlandsrejser i arbejds øjemed?

Arbejdsgivere bør som udgangspunkt følge myndighedernes retningslinjer og anbefalinger, når medarbejdernes forretningsrejser skal planlægges. Her tænkes særligt på Udenrigsministeriets rejseanbefalinger.

Det skal understreges, at det altid vil være en konkret vurdering, men medarbejderen har som udgangspunkt ret til at nægte en forretningsrejse i strid med myndighedernes anbefalinger. Derimod har medarbejderen, som udgangspunkt, ikke ret til at nægte en forretningsrejse til et land/område, som efter myndighedernes anbefalinger ikke er et ”højrisikoområde”.


Kan en medarbejder nægte at komme på arbejde grundet frygt for smitte?

En medarbejder kan ikke nægte at møde på arbejde grundet en generel frygt for smitte.

Situationen er dog en anden, hvis medarbejderen har en konkret og begrundet anledning til at frygte at vedkommendes liv eller helbred er i fare ved at møde på arbejde. I så fald bør arbejdsgiveren søge vejledning hos sundhedsmyndighederne. Sundhedsmyndighederne vurdering vil normalt være styrende for, hvornår der er fare for liv og helbred.


Kan en medarbejder nægte at komme på arbejde, hvis et barns institution er lukket?

Med mindre, at andet er aftalt, bærer medarbejderen selv ansvaret for at finde alternative pasningsmuligheder, hvis institutioner lukker som følge af smittefare.

Et sådant fravær kan efter omstændighederne falde under barnets første sygedag. Alternativt kan virksomheden og medarbejderen aftale afspadsering, ferie, hjemmearbejde eller lignende.


Må arbejdsgiveren udspørge medarbejderen om coronavirus?

Som arbejdsgiver må du gerne spørge en medarbejder, om denne for nyligt har været i et “højrisikoområde” – eller planlægger at tage til et “højrisikoområde”. Det betyder også, at medarbejderen vil være forpligtet til at svare loyalt herpå.

En arbejdsgiver må derimod som udgangspunkt ikke spørge til årsagen til en sygdom – heller ikke om den skyldes coronavirus. Arbejdsgiveren kan derfor, som udgangspunkt, heller ikke kræve, at en medarbejder lader sig teste for coronavirus – med mindre, at forholdene ved det pågældende arbejde særlig taler for det.


Kan arbejdsgiveren kræve dokumentation for diagnosticeret coronavirus og/eller isolation?

Hvis medarbejderen oplyser at være smittet med coronavirus eller er sat i isolation af myndighederne eller arbejdsgiveren, er der som udgangspunkt tale om uarbejdsdygtighed grundet sygdom.

I så fald gælder de almindelige regler om dokumentation for sygdom. Arbejdsgiveren kan altså bede om en lægeerklæring og om en telefonisk sygefraværssamtale til afklaring af mulighederne for at udføre arbejde – fra hjemmet eller, hvor medarbejderen befinder sig.


Kan en virksomhed nægte en medarbejder at rejse til et “højrisikoområde”?

Arbejdsgiveren kan naturligvis altid bestemme, hvor – og hvor medarbejderen ikke – skal rejse hen i arbejds øjemed.
Når det gælder private rejser og ferie er det dog mere tvivlsomt.

Arbejdsgiveren kan kræve forudgående underretning om en sådan rejse for at kunne træffe de nødvendige beslutninger af hensyn til driften og arbejdsmiljømæssige hensyn m.v.

Derudover har arbejdsgiveren med hjemmel i ferieloven ret til at ændre i en fastsat ferie, hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. I hvilket omfang, dette krav er opfyldt i relation til smitte, vil bero på myndighedernes vurderinger og anbefalinger på det pågældende tidspunkt.


Kan arbejdsgiveren beslutte, at en medarbejder skal blive hjemme?

En arbejdsgiver kan sædvanligvis hjemsende medarbejdere tidsbegrænset, hvis der er driftsmæssige grunde hertil, og hjemsendelsen ikke er krænkende eller uforholdsmæssig.

I forhold til coronavirus kan det være relevant, hvis medarbejderen fx selv er smittet eller er i smittefare på grund af kontakt med en smittet kollega eller er hjemvendt fra et “højrisikoområde”.

Medarbejderen har krav på fuld løn under hjemsendelsen, og hjemsendelsen må ikke vare længere end nødvendigt/relevant.


Hvad gælder, hvis de lokale myndigheder hindrer medarbejderen i at rejse hjem?

Hvis en medarbejder er på tjenesterejse for arbejdsgiveren, har medarbejderen fortsat krav på løn, hvis de lokale myndigheder hindrer en medarbejder i at rejse hjem på grund af coronavirus. Arbejdsgiveren har også en vis pligt til at bistå medarbejderen; herunder med dækning af nødvendige udgifter m.v.

Hvis medarbejderen er bortrejst på ferie eller af andre private grunde, rejser medarbejderen som udgangspunkt på egen risiko og har derfor heller ikke ret til løn under et forlænget fravær.

Hvis medarbejderen rejser på ferie eller i privat regi til et område, der ikke på afrejsetidspunktet var et “højrisikoområde”, og hvis medarbejderen selv bliver syg eller bliver indlagt, og/eller hvis medarbejderen bliver sat i karantæne i udlandet af myndighederne grundet smitterisiko, gælder reglerne om sygdom, dvs. medarbejderen har krav på fuld løn under fraværet.

Det er under alle omstændigheder muligt for medarbejderen og virksomheden fx at aftale forlængelse af ferie, afspadsering, afholdelse af feriefridage m.v. under et sådan ufrivilligt ophold. Reglerne i ferieloven om sygdom under ferien kan berettige medarbejderen til erstatningsferie.


Yderligere spørgsmål

Har du yderligere spørgsmål vedrørende arbejdsgivers rettigheder i forbindelse med coronavirus er du meget velkommen til at kontakte mig på 60 13 97 26, eller al@aumento.dk